piątek, 10 czerwca 2022

Pismo do PKW


Czy Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska wykazał w sprawozdaniu wszystkie faktury? Mamy co do tego wątpliwości, więc wnioskujemy o weryfikację poprawności rozliczenia kampanii Mariusza Wołosza w Bytomiu.    

Radni opozycji skierowali do Państwowej Komisji Wyborczej pismo, którego treść przytaczamy poniżej.                                            

 

Wniosek o sprawdzenie prawidłowości złożonego przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska sprawozdania wyborczego z wyborów samorządowych 2018 roku.

 

 

W wyborach samorządowych, jakie odbyły się w dniach 21 października 2018 roku oraz 4 listopada 2018 roku, wziął udział Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

W Bytomiu kandydatem tego komitetu na urząd prezydenta miasta był Mariusz Wołosz, który uzyskał w I i II turze wyborów najlepszy wynik i został wybrany na urząd prezydenta miasta Bytomia.

W trakcie kampanii wyborczej, jednym z podmiotów świadczących usługi na rzecz Mariusza Wołosza była firma działająca pod nazwą  Wnuk Consulting, działająca pod adresem ul. Bażantów 6C/6; 40-668 Katowice. 

W ramach tych usług Wnuk Consulting stworzył na rzecz kandydata KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska grę o nazwie „Super Mariusz ratuje Bytom”. Gra ta wciąż znajduje się w Internecie na stronie http://supermariusz.pl/ oraz na stronie https://appadvice.com/app/super-mariusz-uratuj-bytom/1427761675.

O grze reklamującej kandydata KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska można było przeczytać także w licznych materiałach prasowych, dostępnych w Internecie do dzisiaj Jak wynika z informacji jakie posiadamy, w sprawozdaniu wyborczym nie znajdują się żadne faktury potwierdzające opłacenie tej usługi przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Pośród kilku faktur znajdujących się w dokumentacji, a wystawionych przez Wnuk Consulting, nie ma takiej, która dokumentowałaby ten wydatek. Ponadto na stronie, której screen stanowi załącznik nr 5 pojawia się informacja, iż materiał ten „sfinansowano ze środków KKW Platforma”. Przypominamy, iż żaden komitet o takiej nazwie nie brał udziału w wyborach samorządowych, zaś Mariusz Wołosz był kandydatem komitetu o nazwie KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Wyborcza.

Kodeks Wyborczy w artykułach Art. 132. § 2, iż „środki finansowe koalicyjnego komitetu wyborczego mogą pochodzić wyłącznie z funduszy wyborczych partii politycznych wchodzących w skład koalicji wyborczej”. Z kolei  § 5 precyzuje, że „Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem:

1) nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne;

2) pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne;

3) wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych

nieodpłatnie przez osoby fizyczne;

4) nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby

fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy”.

Ponadto Art. 109. § 2. „Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą”, zaś  Art. 109. § 1. Stanowi, że „Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami”.

W naszej opinii powyższe artykuły Kodeksu Wyborczego zostały przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska złamane.

Ponadto, Mariusz Wołosz promował się także rozdając wodę mineralną: 

„Mariusz Wołosz nie przestaje zaskakiwać ze swoją kampanią wyborczą. Najpierw rozdawał wody mineralne, które nazwami nawiązywały do dzielnic Bytomia - np. Miechowiczankę, czy Bobrek Zdrój (…)”.  

W dokumentacji złożonej przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska nie znajduje się jednak żadna faktura potwierdzająca wydatkowanie środków na zakup i przetworzenie wody mineralnej rozdawanej przez kandydata na prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza. 

Reasumując powyższe zwracamy się z wnioskiem o dokonanie analizy złożonego sprawozdania KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska z wyborów samorządowych, jakie odbyły się w 2018 roku pod kątem zasygnalizowanych przez nas ewentualnych nieprawidłowości.