wtorek, 22 maja 2018

Kolejna kompromitacja śląskiej PO!

W czasie ostatniej sesji Sejmiku Śląskiego, radny PiS Zbigniew Przedpełski złożył interpelację dotyczącą afery związanej z budową Muzeum Śląskiego w Katowicach. Treść interpelacji publikujemy poniżej.


Na podstawie § 18j ust. 1 Statutu Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 r. z późn. zm., niniejszym zwracam się do Pana Marszałka jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego z poniższą interpelacją.

Podczas debaty w trakcie LI Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, w dniu 23 kwietnia 2018r. ujawniono, że wybudowane obiekty Muzeum Śląskiego, na które poniesiono ze środków publicznych nakłady rzędu wielu dziesiątek milionów złotych, pozostają w ekstremalnie złej kondycji technicznej, nie gwarantującej bezpieczeństwa zbiorów. Szczególnie zatrważający charakter miała nonszalancka wypowiedź Dyrektora Muzeum Śląskiego, pani Alicji Knast, o „braku jakiejś dokumentacji dotyczącej jakości betonu”, oraz jej dalsza część, stwierdzająca, że „cały zespół Muzeum Śląskiego, właściwie ciągle jest w takim stanie alertu. Bardzo się obawiamy, że może się to w jakiś sposób rozwinąć, ale te sprawy kontrolujemy i my nie mówimy o jakichś rzeczach, które zagrażają zbiorom dzisiaj”. Zważywszy na fakt, że dla pomieszczeń muzealnych i archiwalnych obowiązują zaostrzone wymagania co do panującego w nich mikroklimatu, zaś pod koniec kwietnia br. lokalna „Gazeta Wyborcza” ujawniła sformułowania zawarte w pozwie Muzeum Śląskiego przeciwko wykonawcy, w rodzaju: „obecny stan budynku nie pozwala na jego dalszą eksploatację zgodnie z przeznaczeniem” oraz: „okoliczności sprawy uzasadniałyby żądanie wzniesienia budynku od nowa po wyburzeniu gmachu”, całokształt sprawy musi wzbudzać uzasadnione obawy, potęgowane przez zaprezentowane w wymienionym materiale prasowym stanowisko Muzeum Śląskiego, głoszącego że: „Spór pomiędzy generalnym wykonawcą nowej siedziby a Muzeum Śląskim, z uwagi na istotne dobro publiczne, nie może być instrumentem debaty publicznej ze względu na brak możliwości całkowitego wglądu w materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy. Materiał dowodowy powinien być oceniany wyłącznie przez biegłych ekspertów powołanych przez niezawisły sąd”.

Tymczasem proces budowlany podlega ścisłej regulacji, określonej przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650), w tym art. 60 powołanej ustawy, stanowiącemu, że „Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem”. Zważywszy ponadto, że na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych Muzeum Śląskiego należało uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie tych obiektów, do wniosku o wydanie której należało dołączyć m. in. protokoły badań i sprawdzeń, wypowiedzi o „braku jakiejś dokumentacji dotyczącej jakości betonu” muszą wzbudzać uzasadnione zdumienie, a w sytuacji chęci unikania za wszelką cenę debaty publicznej nad jakością realizacji zamówienia publicznego, (…), nawet w pełni uzasadnione podejrzenia.

W wyżej opisanej sytuacji uprzejmie proszę o udzielenie wyczerpujących i rzetelnych odpowiedzi na niżej postawione pytania:

1.      Kto prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych Muzeum Śląskiego i kiedy przeprowadzono te postępowania?

2. Kto przy budowie w/w obiektów wykonywał obowiązki poszczególnych uczestników procesu budowlanego, wymienionych w art. 17 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane?

3. Kto i kiedy wydał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w/w obiektów? 

Proszę również o dołączenie kopii specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sformułowanych na potrzeby postępowań, o których mowa w pytaniu 1.

Zbigniew Przedpełski