wtorek, 6 grudnia 2016

Interpelacja Posła Wojciecha Szaramy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 
Na podstawie art. 195 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66 poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23 poz. 253), kieruję do Pana Ministra zapytanie poselskie w sprawie wynagrodzeń pracowników muzeów państwowych, samorządowych i współprowadzonych.

 

     W dniach 24-25 listopada br. odbył się XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W trakcie obrad Delegaci reprezentujący wszystkie regiony związku przyjęli między innymi stanowisko w sprawie muzealników i muzeów. Jak zapisano w dokumencie:

 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu RP o podjęcie negocjacji ze Związkiem w sprawie wynagrodzeń pracowników muzeów państwowych, samorządowych i współprowadzonych.

 

Wieloletnia dyskryminacja płacowa doprowadziła do pauperyzacji środowiska, któremu powierzono odpowiedzialność za dziedzictwo narodowe. Stwierdzamy, że wzrost nakładów na muzealnictwo nie poprawił sytuacji materialnej pracowników muzeów.

 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wnioskuje o podjęcie dialogu ze Związkiem w oparciu o środowiskowy projekt ustawy o zbiorach muzealnych i muzeach, złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w czerwcu 2016 roku.

 

     Zła sytuacja pracowników instytucji kultury, wynika nie tylko ze sposobu jej finansowania, ale także, a może nawet przede wszystkim z zarządzania instytucjami. Niestety nie zawsze kompleksowa wiedza na ten temat dociera do Ministerstwa. Jak wskazują muzealnicy:

Opieranie się tylko na informacjach przekazywanych przez zarządzających powoduje niepełny ogląd sytuacji, wynikający z zapoznania się tylko z jednym punktem widzenia. W konsekwencji następuje przedmiotowe traktowanie pracowników – mimo ustawowego zagwarantowania współzarządzania instytucjami w określonych obszarach przez reprezentacje pracownicze! Reprezentanci pracowników, pozbawieni dostępu do informacji o instytucji (np. do planów finansowo-rzeczowych, struktury wynagrodzeń, itp.), są tym samym pozbawiani możliwości wpływu na ich funkcjonowanie.

           

     Podzielam wnioski formułowane przez środowisko kultury, w którego sprawach interpelowałem wielokrotnie. Przykładowo w lipcu br., w interpelacji dotyczącej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu pisałem między innymi:

 

Niestety Muzeum Górnośląskie w Bytomiu od wielu lat boryka się z problemami finansowymi, będącymi wynikiem zbyt małych nakładów, jakie na placówkę przeznacza jej Organizator – Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach. Działalności placówki nie sprzyja także polityka kadrowa będąca pochodną nieroztropnej decyzji podjętej w 2012 roku przez rządzącą województwem śląskim koalicję PO – Ruch Autonomii Śląska o połączeniu jednostki z Muzeum Śląskim w Katowicach. Od tego czasu w Muzeum Górnośląskim doszło do kilkakrotnej zmiany na stanowisku dyrektora placówki, wymagając od obejmujących posadę osób działań, których efektem finalnym miało być scalenie MGB z Muzeum Śląskim w Katowicach. W ich wyniku doszło między innymi do znacznego ograniczenia stanu ilościowego pracowników czy likwidacji Działu Wydawniczego bytomskiego muzeum.

 

     Biorąc powyższe informacje pod uwagę, uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

 

1.      Jaka jest opinia Ministerstwa w tej sprawie?

 

2.      Czy kierowane przez Pana Ministerstwo podejmie rozmowy z NSZZ „Solidarność” prowadzone w oparciu o środowiskowy projekt ustawy o zbiorach muzealnych i muzeach, złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w czerwcu 2016 roku?