poniedziałek, 24 lutego 2014

Popieramy budowę Centrum Dokumentacji w Radzionkowie.Pismo Posła Wojciecha Szaramy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wyrażonym poparciem dla budowy w Radzionkowie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, oraz z prośbą o rozpatrzenie możliwości dofinansowania w/w projektu ze środków MKiDN.


Masowe wywózki mieszkańców Górnego Śląska do ZSRS w roku 1945, to jedno
z najdramatyczniejszych wydarzeń w powojennych dziejach naszego regionu.  Działania te były jednym z elementów  Tragedii Górnośląskiej, której pojęcie odnosi się do aktów terroru wobec mieszkańców Górnego Śląska. Obok deportacji były to m.in.:  aresztowania, internowania czy egzekucje, które miały miejsce od stycznia do kwietnia 1945 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej na Śląsk. Szacuje się, że do Związku Sowieckiego wywieziono wówczas  około 50-60 tysięcy osób, z których  znaczna część zginęła.
Tragedia Górnośląska do 1989 roku była ze względów politycznych tematem zakazanym. Dopiero po tej dacie można było podnieść publicznie fakty związane z tymi wydarzeniami  i podjąć starania zmierzające do upamiętnienie wszystkich ofiar zbrodniczego systemu komunistycznego.  
W tych dniach staraniem katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęły się prace nad stworzeniem imiennej listy mieszkańców Górnego Śląska deportowanych do Związku Sowieckiego. Jak Polskiej Agencji Prasowej przekazał dr Dariusz Węgrzyn z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach, lista liczy obecnie ponad 27 tysięcy zweryfikowanych nazwisk.  Kolejną inicjatywą mająca na celu upamiętnienie ofiar Tragedii Górnośląskiej jest  budowa Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR  w 1945 roku, jakie powstaje w gminie Radzionków.  W zakupionym od PKP budynku dworca  kolejowego powstać ma ekspozycja prezentująca pamiątki i materiały poświęcone  tysiącom mieszkańców regionu, którzy zostali internowani i wywiezieni  w latach 1945 – 1948 do przymusowej pracy na terenie byłego Związku Sowieckiego.  Gmina zobowiązała się do wyremontowania obiektu i doprowadzenia go do stanu umożliwiającego  zorganizowanie stałej ekspozycji poświęconej deportacjom, zakupu niezbędnego wyposażenia, zapewnienia infrastruktury technicznej oraz pokrycie kosztów aranżacji wystawy. Radzionków także pokrywać będzie wszystkie koszty funkcjonowania placówki. Wartym odnotowania jest fakt, iż na remont dworca, w którym powstaje Centrum Dokumentacji, gmina Radzionków pozyskała finansowanie unijne w ramach Działania 4.1 Infrastruktura Kultury. We wrześniu 2012 roku została zawarta umowa  na rzeczowa realizacje projektu z wykonawcą – Zarządem Budynków Komunalnych  S.A. z siedzibą  w Tarnowskich Górach.  Wartość umowy wynosi 449 tysięcy złotych.
Tworzona instytucja, w koncepcji władz miasta, powinna pełnić  różnorodne funkcje
w obszarze edukacji i kultury, a jej oficjalne otwarcie planowane jest na luty 2015 roku – w 70 rocznicę tych tragicznych wydarzeń.  Jednakże aby termin ten okazał się realnym, niezbędne jest – jak informuje mnie Pan Gabriel Tobor, Burmistrz Radzionkowa – pozyskanie środków zewnętrznych, które pozwolą na urządzenie ekspozycji  na odpowiednim poziomie. Podzielam zdanie Pana Burmistrza, iż  dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Dokumentacji ze środków pochodzących z budżetu państwa świadczyłoby o udziale całego kraju w procesie upamiętnienia Tragedii Górnośląskiej.
Dlatego też, popierając  cenną inicjatywę stworzenia w Radzionkowie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 
o rozpatrzenie możliwości dofinansowania budowy tej placówki środkami Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. 
W załączeniu przesyłam Panu broszurę informacyjną, która została wręczona uczestnikom uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci deportowanych do Doniecka, jaka odbyła się
w dniu 29 września 2013 roku.