poniedziałek, 24 lutego 2014

Interpelacja poselska.

Interpelacja Posła Wojciecha Szaramy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w sprawie wynagrodzeń pracowników Archiwów Państwowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników Archiwum Państwowego w Katowicach.             Archiwa Państwowe to cenna i podlegająca szczególnej pieczy część administracji publicznej. Aby sprostać wysokim standardom krajów europejskich w zakresie jakości świadczonych usług, dostępności zasobów i tak potrzebnych działań edukacyjnych, niezbędne jest zatrudnienie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów z kwalifikacjami eksperckimi z wszechstronnym przygotowaniem zawodowym. Na pracownikach archiwów spoczywa obowiązek zachowania świadectw przeszłości i zagwarantowanie do nich dostępu, co ma na celu m.in. wspieranie rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Niestety, rosnąca ilość wyzwań, zadań i obowiązków jest odwrotnie proporcjonalna do wynagrodzeń. Pracownicy ci od wielu lat znajdują się w grupie zawodowej posiadającej najniższe pensje w sektorze publicznym. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Archiwum Państwowego w Katowicach, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło w 2012 r. 3.447 zł (w tym Służba Cywilna-3.657 zł, pracownicy obsługi wraz z dyrektorami archiwów-2.745 zł). Dla porównania: w identycznym okresie przeciętne wynagrodzenie w Służbie Cywilnej wyniosło 4.729 zł.

            Podkreślić należy, że poziom zatrudnienia i płac nie zmienił się od bardzo długiego czasu, a ilość realizowanych zadań już tak. Dowodem na to jest powiększenie zbiorów (w ciągu 10 lat z 200 km półek z dokumentami do 310 km). Przykładem dobitnie ilustrującym olbrzymie dysproporcje pomiędzy poziomem wynagrodzeń w archiwach i np. odpowiadających im terytorialnie urzędach wojewódzkich są następujące dane:

-Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku-3.864 zł; Archiwum Państwowe w Elblągu-2.942 zł (ok. 24% mniej);
-Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku-4.067 zł; Archiwum Państwowe w Białymstoku-2.848 zł (ok. 30% mniej);
-Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie-3.991 zł; Archiwum Państwowe w Lublinie-2.977 zł (25% mniej);
W pozostałych instytucjach różnice wynoszą 10-20%.

            Jeszcze drastyczniejsze różnice zaobserwować można pomiędzy wynagrodzeniami dyrektorów archiwów i osób zajmujących stanowiska kierownicze na średnim szczeblu zarządzania. Zgodnie z danymi Szefa Służby Cywilnej w 2012 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 9.067 zł, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie dyrektorów archiwów wynosiło 5.978 zł (34% mniej).

            Na tym tle sytuacja pracowników Archiwum Państwowego w Katowicach wygląda szczególnie niekorzystnie. Należy ono do największych archiwów historycznych podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Gromadzi materiały historyczne od średniowiecza do współczesności wytworzone na Górnym i Cieszyńskim Śląsku oraz w zachodnich powiatach małopolskich. Obecnie jego zasób to 21.4 km bieżące dokumentacji aktowej, 6.9 tys. dokumentów pergaminowych i papierowych, 47.7 tys. planów technicznych, 25.1 tys. map i 32.2 tys. fotografii. Składa się z Centrali w Katowicach oraz 7 oddziałów zamiejscowych: Bielsko-Biała, Cieszyn, Gliwice, Oświęcim, Pszczyna, Racibórz i Żywiec. W Katowicach funkcjonują specjalistyczne pracownie: reprograficzna, konserwatorska oraz pracownia masowego odkwaszania papieru. W 2012 r. udostępniono w Pracowniach Naukowych 43.9 tys. archiwaliów, z których skorzystało 1412 osób oraz wykonano 4.231 kwerend dla instytucji i osób fizycznych. Od 1997 r. stan zatrudnienia utrzymuje się na takim samym poziomie. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Archiwum zatrudniało 107 osób, w tym 76 pracowników merytorycznych będących członkami i urzędnikami w Korpusie Służby Cywilnej oraz 31 osób obsługi. W 2000 r. na jednego pracownika przypadało 170 m bieżących archiwaliów; w 2012 r. już 220 m.

            Jak podkreśla dr hab. Piotr Greiner Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach, płace są mniejsze o ponad 52% w porównaniu z płacami w Służbie Cywilnej oraz o 11% niższe niż średnia w całej państwowej służbie archiwalnej. Warunki płacowe rodzą uzasadnioną frustrację pracowników i obligują do stawiania pytań dotyczących przyczyn powstania takich dysproporcji. Tymczasem przed pracownikami piętrzą się nowe wyzwania związane z poprawą stanu infrastruktury archiwów państwowych i zwiększenia dostępności zasobu archiwalnego on-line (zgodnie ze „Strategią Archiwów Państwowych na lata 2010-20”).

            Mając na uwadze przedstawione powyżej informacje, zwracam się do Pana Ministra jako sprawującego nadzór i opiekę nad narodowym zasobem archiwalnym z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie są przyczyny tak dużych dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniami pracowników Archiwów Państwowych a pracowników Służby Cywilnej?

  1. Dlaczego poziom płac pracowników Archiwum Państwowego w Katowicach tak drastycznie odbiega od poziomu płac w państwowej służbie archiwalnej?

  1. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo w celu unormowania tej sytuacji tak, aby doprowadzić do wyrównania poziomu płac?