wtorek, 23 maja 2017

Janas: Pieniądze muszą wrócić do BPK!

Potencjalnie nienależnie pobrane z BPK wynagrodzenie musi wrócić na konto tej firmy - uważa Mariusz Janas, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu. Prezentujemy pismo, jakie w tej sprawie zostało wystosowane przez Janasa do Prezesa Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.


 W dniu 22 maja br. w czasie sesji Rady Miejskiej,  Prezes spółki Bytomski Sport i klubu Polonia Bytom Jakub Snochowski  przeprosił radę miasta oraz mieszkańców za świeżo ujawnioną aferę z umowami podpisywanymi przez BPK z firmą ADMP GROUP Sara Machna. Przyznał jednocześnie, iż właścicielka firmy jest członkiem jego rodziny.

- Tak jak jest to pokazane, Sara Machna ma ze mną rodzinne powiązania. Nigdy tego nie ukrywałem - powiedział  redakcji portalu bytom.naszemiasto.pl Jakub Snochowski - Te działania, które zostały tu podniesione, były wykonywane gdy byłem radnym. Jestem i byłem wtedy młodym samorządowcem i popełniłem błędy. Biję się w pierś, ponieważ te działania były naganne

Powyższe było pokłosiem ujawnienia przez jednego z radnych bytomskiej Rady Miejskiej dokumentów związanych z umowami, jakie zawierało Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne z firmą prowadzoną przez siostrę radnego Jakuba Snochowskiego. Jak z nich wynika, miejska spółka finansowała między innymi imprezy organizowane w swoim okręgu wyborczym przez radnego. Wiele wskazuje jednak na to, iż opłacone przez BPK umowy nie były realizowane. W sprawie konieczności zwrotu potencjalnie nienależnie pobranego wynagrodzenia, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Janas wystosował pismo do Prezesa BPK Daniela Skiby. W dokumencie tym czytamy:

 
    W dniu 4 maja br., w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych Rady Miejskiej w Bytomiu, przekazał Pan kopie 10 umów, jakie w latach 2014-2015, zostały podpisane pomiędzy Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym a spółką  ADMP Group Sara Machna. Analiza powyższych dokumentów nasuwa podejrzenie, iż w toku  realizacji zamówionych przez BPK usług mogło dojść do wyłudzenia nienależnych świadczeń finansowych, bowiem zlecone działania nie zostały wykonane. Szczególne wątpliwości budzą zwłaszcza umowy promocyjne – DZ/DR385/2014/K  (opisana także jako: DR 106/2014) i DZ/DR/274/57/2015 na łączną sumę około 100 000 zł brutto. Zostały one zawarte w związku z tzw. „Świętem Miechowic” organizowanym przez ówczesnego radnego Rady Miejskiej w Bytomiu Jakuba Snochowskiego na terenie stadionu sportowego „Silesia” Miechowice.
     Pomijając fakt niestosowności sponsorowania przez miejską spółkę imprez organizowanych przez radnego Rady Miejskiej i podpisywania umów z firmą kierowaną przez członka jego rodziny, zwracam Pana uwagę na niżej przedstawione informacje.
     Obydwie przywołane powyżej umowy nakazują firmie ADMP Sara Machna m.in. umieszczenie logo BPK na materiałach promocyjnych czy umieszczenie  banneru reklamowego lub roll up`u w widocznym miejscu na scenie (w 2015 w miejscach realizacji projektu). Tymczasem jak wynika z dostępnych w Internecie materiałów promocyjnych wydarzeń, a także zdjęć wykonanych w trakcie ich trwania, wyżej przywołane zapisy umowy nie zostały przez zleceniobiorcę wykonane. Na oficjalnych materiałach „Święta Miechowic” logo Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego nie zostało zamieszczone, podobnie jak nie został umieszczony w żadnym widocznym miejscu na scenie baner lub roll up BPK. Znaku BPK nie widać także na koszulkach zawodników uczestniczących w konkursie „wymiataczy”, ani na oficjalnej tablicy reklamowej imprezy. Pomimo tego zamówione usługi zostały przez BPK opłacone w całości. Jak wynika z przedstawionych przez Pana dokumentów obydwie płatności zostały wykonane na długo przed dniem rozpoczęcia imprez, a więc bez jakiejkolwiek kontroli poprawności wykonania zamówionych usług, a przede wszystkim bez koniecznego i wynikającego bezpośrednio z umów dostarczenia przez ADMP Group Sara Machna dokumentacji potwierdzającej należyte wykonanie przedmiotu umowy.


Jakub Snochowski i Damian Bartyla na scenie II Święta Miechowic. www.bytom.pl

 
   Podkreślenia wymaga także fakt, iż umowa nr DZ/DR 385/2014/K przewiduje promocję Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego podczas „Miechowickiego pikniku rodzinnego” organizowanego (…) w dniu 16 sierpnia 2014 roku (…)”. Jak jednak wynika z informacji dostępnych w domenie publicznej, taka impreza nigdy się nie odbyła, bowiem w dniu tym w miejscu opisanym w umowie, trwała inna impreza pod nazwą: I Święto Miechowic.

Panie Prezesie,

jedną z najważniejszych zasad odnoszących się do wszystkich zawieranych umów jest zasada, że umów należy dotrzymywać. Oczywistym jest, iż niewypełnienie przez zleceniobiorcę swoich obowiązków zagrożone jest poważnymi konsekwencjami. Jak wynika z umów zawartych z ADMP Sara Machna, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne zastrzegło, iż „w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub niedostarczenia dokumentacji potwierdzającej należyte wykonanie przedmiotu umowy” zleceniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. Przypominam, że zobowiązanie z tytułu umowy należy traktować jako niewykonane, kiedy zleceniobiorca w ogóle nie spełnił umówionego świadczenia. Przywołując zatem przesłane Panu Prezesowi w załączeniu dowody niewykonania przedmiotu umowy przez ADMP Sara Machna proszę o informację, jakie kroki prawne podjął Pan lub zamierza podjąć bezzwłocznie w celu odzyskania od zleceniobiorcy nienależnie przekazanej mu przez BPK kwoty.

     Proszę także o informację, jakie konsekwencje prawne wyciągnął Pan lub zamierza w najbliższym czasie wyciągnąć wobec osób odpowiedzialnych za przekazanie wynagrodzenia za niewykonane usługi, szczególnie wobec osób, które zatwierdzały poprawność wykonania zlecenia bez wymaganej kontroli.

     W związku z powyższym, proszę także o informację, w jaki sposób zweryfikowano poprawność wykonania przez firmę ADMP Sara Machna pozostałych usług, wynikających z wszystkich przedstawionych przez Pana dokumentów. W kontekście umów nr DZ/DR/224/2014 oraz DZ/DR/22/6/2015 uprzejmie proszę również o informację dotyczącą powodów rezygnacji z zawarcia umowy bezpośrednio z właścicielami obiektów, tj. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bytomiu, a zdecydowano się na podpisanie umów z pośrednikiem. W związku z faktem, że w przestrzeni publicznej nie zaistniało organizowane przez zleceniobiorcę wydarzenie o nazwie „Aktywne popołudnia na lodzie”, proszę o przekazanie kopii materiałów promocyjnych tego wydarzenia, na których, w myśl umowy DZ/DR/224/2014, powinno znaleźć się logo BPK.

     W załączeniu przesyłam materiały promocyjne I i II Święta Miechowic oraz zdjęcia wykonane w czasie obydwu imprez.Oficjalny plakat promujący I Święto Miechowic. Brak logo BPK


Oficjalny plakat promujący I Święto Miechowic. Brak logo BPK
Oficjalny plakat promujący II Święto Miechowic. Brak logo BPK.

Koncert Feel. Brak baneru BPK na scenie.

I Święto Miechowic. Brak logo BPK na tablicy sponsorów
II Święto Miechowic. Brak banneru BPK w widocznym miejscu.

II Święto Miechowic. Brak banneru BPK w widocznym miejscu.