poniedziałek, 27 marca 2017

W sprawie deputatów


Interpelacja Posła Wojciecha Szaramy do Prezes Rady Ministrów w sprawie deputatu węglowego dla emerytów górniczych...Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66 poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23 poz. 253, kieruję do Pani Premier interpelację w sprawie deputatu węglowego dla emerytów górniczych.

 
     W ostatnim czasie na adres mojego Biura Poselskiego napływa liczna korespondencja w sprawie deputatu węglowego dla emerytów górniczych. Jej nadawcy postulują szybkie wznowienie prac nad obywatelskim projektem ustawy w sprawie zagwarantowania deputatu węglowego z budżetu dla emerytów górniczych, pod którym Komitet Inicjatywy Obywatelskiej zebrał 126 tysięcy podpisów poparcia. Środowisko emerytów górniczych jest zaniepokojone odsuwaniem w czasie rozwiązania tego problemu.

 

     Złożony w Sejmie projekt dotyczy nowelizacji ustawy z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Inicjatorzy proponują wprowadzenie do ustawy zapisu, iż deputat przysługuje m.in. „byłemu pracownikowi kopalni bądź zakładu górniczego, który posiadał uprawnienia do deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a uprawnienia te zostały mu zabrane bądź zawieszone na mocy decyzji zarządów spółek węglowych”. Inna kluczowa zmiana dotyczy tego, że wskazane w ustawie zadania i świadczenia byłyby finansowane z dotacji budżetowej. W czerwcu ubiegłego roku projekt został przesłany do sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa, gdzie do chwili obecnej nie podjęto jeszcze w stosunku do niego żadnej decyzji.


     W styczniu br. opracowanie swojego projektu ustawy rozwiązującego kwestie deputatu węglowego zapowiedziało Ministerstwo Energii. Jak poinformował wiceminister Grzegorz Tobiszowski, resort chce uregulować problem zgodnie z pierwotnym planem, czyli w drodze ustawy, która zagwarantuje coroczną wypłatę (w postaci pieniężnej) deputatu węglowego dla wszystkich emerytów górniczych przez ZUS. W swoim projekcie Ministerstwo Energii oszacowało, że z wprowadzanych ustawą regulacji będzie mogło skorzystać ok. 235 tysięcy osób, przy spodziewanym rocznym koszcie ok. 391 mln zł. W ubiegłym tygodniu wiceminister zapewnił, że przyjęty kierunek działań w sprawie deputatów jest utrzymany, a opóźnienia wynikają m.in. z analizowanej w grudniu ubiegłego roku koncepcji jednorazowej wypłaty świadczenia dla emerytów górniczych, w zamian za zrzeczenie się deputatu na przyszłość. Na takie rozwiązanie nie zgodziła się jednak strona społeczna.


 
     Deputat węglowy, czyli uprawnienie do określonej ilości bezpłatnego węgla rocznie, to bardzo stare uprawnienie górnicze, przysługujące tradycyjnie zarówno pracownikom, jak i emerytom czy rencistom górniczym. Jednak ze względu na przekształcenia i oszczędności w górnictwie, dziś nie wszyscy uprawnieni otrzymują deputat, a świadczenie dla tych, którzy je dostają, jest finansowane z różnych źródeł. Problemy z emeryckimi deputatami rozpoczęły się w roku 2012, kiedy to szukające oszczędności spółki węglowe zaczęły wypowiadać prawo do deputatu węglowego dla emerytów i rencistów. W efekcie ci emeryci, wobec których zobowiązania przejęło państwo, nadal dostają deputat, a ci, którzy powinni otrzymywać świadczenia od spółek węglowych, zostali go pozbawieni. Problem ten został dostrzeżony przez Ministerstwo Energii, które w analizie przygotowanej dla potrzeb Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów podniosło, iż: „Emeryci i renciści z kopalń zlikwidowanych, które nie miały swoich następców prawnych, otrzymują nadal deputaty węglowe w postaci ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast emeryci i renciści z kopalń czynnych zostali tego prawa pozbawieni. W związku z powyższym likwidację bądź zawieszenie prawa do deputatu węglowego dla uprawnionych emerytów i rencistów kopalń czynnych należy uznać za działanie o charakterze nierównego traktowania, stanowiące o naruszeniu zasad konstytucyjnych”.


Biorąc powyższe informacje pod uwagę, uprzejmie proszę Panią Premier  o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jaka jest opinia Rządu w tej sprawie?
 

  1. Czy Pani Premier podziela konkluzje analizy ME przygotowanej dla KERM? 
 

  1. Kiedy przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt trafi pod obrady Sejmu?