piątek, 3 czerwca 2016


 
 

Zapytanie Poselskie Posła Wojciecha Szaramy w sprawie wydzielenia ze struktur Centrum Onkologii – Instytutu (COI) im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach i utworzenia samodzielnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach...


 
 
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach to działający od wielu lat wielospecjalistyczny ośrodek onkologiczny, oferujący chorym na nowotwory złośliwe i łagodne wszystkie uznane w świecie wysokospecjalistyczne metody terapii skojarzonej  wszystkich typów nowotworów. COI w Gliwicach dysponuje nowoczesnym wyposażeniem aparaturowym w zakresie chirurgii, radioterapii, medycyny nuklearnej, chemioterapii, transplantacji szpiku, genetyki klinicznej i biologii molekularnej oraz fizyki medycznej. Placówka posiada także doświadczoną, świetnie wyszkoloną w ośrodkach europejskich i amerykańskich kadrę specjalistów ze wszystkich dziedzin onkologii. Centrum w Gliwicach obejmuje corocznym leczeniem około 35 tysięcy chorych i udziela ponad 175 tysięcy konsultacji. Legitymuje się najwyższym w kraju i jednym z najwyższych w Europie wskaźnikiem leczenia promieniami – corocznie ponad 8 tysięcy chorych. W 2008 roku  Instytut uzyskał status Centrum Doskonałości przyznane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu.  Od ponad 20 lat gliwickie Centrum Onkologii prowadzi bezpieczną politykę finansową, zachowując niezmienną płynność i dodatni bilans roczny oraz zadawalającą pracowników politykę płacową. Gromadzone rezerwy pozwalają na planowane inwestycje aparaturowe i budowlane prowadzone z myślą o optymalizacji skuteczności terapii nowotworów. Co za tym idzie COI w Gliwicach nie posiada żadnych długów, a wszystkie zobowiązania finansowe realizuje terminowo.
 
 
26 czerwca 2012 roku Rada Naukowa Centrum Onkologii podjęła uchwałę o wystąpieniu do Ministra Zdrowia z wnioskiem o podział Centrum Onkologii i utworzenie trzech niezależnych instytutów: Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Warszawie, Małopolskiego Instytutu Onkologii w Krakowie oraz Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach. W jej następstwie ówczesny Minister Zdrowia wydał zarządzenie powołujące Zespół Roboczy mający na celu wypracowanie opinii dotyczącej powyższego rozwiązania. Zespół Roboczy w dniu 13 października 2015 roku większością głosów przyjął opinię zawierającą potrzeby oraz warunki wydzielenia z Centrum Onkologii Oddziału w Gliwicach w celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii. Dzień później, 14 października 2015 roku, Minister Zdrowia powołuje Komisję, przed którą postawiono zadanie dokonania oceny oraz opracowanie warunków, na jakich dokonany zostanie podział COI im Marii Skłodowskiej-Curie. Prace Komisji zostały zakończone w dniu 2 listopada 2015 roku, a jej opinia zaakceptowana.
 
 
W międzyczasie, dnia 29 października 2015 roku prof. dr hab.  n. med. Jerzy Jakubowicz – Kierownik Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie wysyła do gliwickiej placówki pismo z poleceniem dokonania przelewu środków finansowych w kwocie 50 milionów złotych na rzecz COI w Warszawie. Polecenie uzasadnia koniecznością zachowania płynności finansowej Centrum w Warszawie.  Jednocześnie poleca przekazanie kwoty 15 milionów złotych na rzecz Centrum Onkologii Instytutu Oddział w Krakowie z przeznaczeniem na spłatę niezapłaconych i przeterminowanych faktur. 30 listopada 2015 roku wykonania powyższego odmawia p.o. dyrektora gliwickiego Oddziału COI, prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk. W swoim piśmie podkreśla brak podstaw prawnych dla takiego postępowania. Jeszcze tego samego dnia Kierownik Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie ponownie poleca przekazanie środków w wysokości 65 milionów złotych, z uwagą: „brak realizacji tego polecenia może spowodować wstrzymanie procedowania prac związanych z podziałem Centrum Onkologii Instytutu i utworzeniem Śląskiego Centrum Onkologii”. 2 listopada 2015 roku pełniący obowiązki dyrektora Centrum w Gliwicach, ze względu na brak podstaw prawnych raz jeszcze odmawia przelania wnioskowanej kwoty na konta Centrum w Warszawie i Oddziału w Krakowie.
 
Także 29 października 2015 roku, Pani Anna Łukasik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przesyła pismo dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału Centrum Onkologii – Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie oraz utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii. Jak się okaże już wkrótce, z niewiadomych przyczyn, projekt rozporządzenia nie został wprowadzony do porządku obrad Rady Ministrów odbywającej swe posiedzenia się w dniu 3 listopada 2015 roku.
 
 
Podkreślić należy, iż Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie wielokrotnie wcześniej zasilało kasę COI w Warszawie. Łącznie, w latach 2012 – 2014 przekazano z Gliwic dla Warszawy i Krakowa kwotę 82,6 miliona złotych.  Co istotne, środki finansowe wypracowane przez placówkę gliwicką przekazywane następnie dla potrzeb Warszawy i Krakowa pochodzą z funduszy przeznaczonych na funkcjonowanie służby zdrowia w regionie śląskim. Dalsza tego rodzaju polityka finansowa może zagrozić planom COI w Gliwicach rozbudowy infrastruktury zapewniającej chorym z terenu województwa śląskiego wysokospecjalistycznego procesu leczenia z wykorzystaniem najnowszych możliwości onkologii. Uwzględniając posiadane na koncie środki Centrum w Gliwicach posiada pełne pokrycie dla realizacji swoich planów w trzyletnim okresie inwestycyjnym.
 
Jak podkreślają władze Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach zakres zadań nowopowstałego instytutu polegałby w szczególności na udzielaniu świadczeń w dziedzinie onkologii oraz prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w tym obszarze, a także na koordynowaniu prac w zakresie opracowywania i aktualizacji wytycznych diagnostyczno-leczniczych dla wszystkich rodzajów nowotworów, tworzenia programów szkoleniowych w zakresie specjalistycznego kształcenia podyplomowego i podstawowego oraz prowadzeniu działań prewencyjnych. Wydzielenie Oddziału spowoduje także ustanie obowiązku zasilania pozostałych oddziałów Centrum Onkologii, dzięki czemu powstanie możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych środków pieniężnych na rozbudowę Śląskiego Instytutu Onkologii. Pozwoliłoby to także na przeorganizowanie oddziałów w Warszawie i Krakowie oraz doprowadzenie ich do pełnej rentowności, co pozwoliłoby na ich dynamiczny rozwój oraz skutecznie poprawiłoby sytuację chorych na raka na terenie Mazowsza i Małopolski.
 
 
Utworzenie samodzielnej jednostki onkologicznej w Gliwicach uzyskało szerokie poparcie społeczne na Śląsku.  Już w roku 2012, po podjęciu przez Radę Naukową Centrum Onkologii uchwały o wystąpieniu do Ministra Zdrowia z wnioskiem o podział Centrum Onkologii i utworzenie trzech niezależnych instytutów wystąpiłem w tej sprawie z interpelacją do ówczesnego Ministra Zdrowia. Mając na uwadze konieczność wyjaśnienia tej kwestii oraz harmonijne funkcjonowanie Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie i jego oddziałów, podniosłem w niej między innymi niezrozumiałą zwłokę w działaniu Ministerstwa Zdrowia, które pomimo upływu kilku miesięcy nie odniosło się w żaden sposób do projektu zamierzonego przedsięwzięcia. Z odpowiedzi, jaką uzyskałem od Ministra Zdrowia wynikało, iż stanowisko rządu PO-PSL było raczej sceptyczne wobec postulatu onkologów.
 
Mając zatem na uwadze powyżej przytoczone informacje zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie działań  w sprawie wydzielenia ze struktur Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach i utworzenia samodzielnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach.
 
Uprzejmie proszę o przekazanie informacji kiedy stosowne działania w tej materii zostaną podjęte.