niedziela, 2 listopada 2014

Zbigniew Przedpełski - kandydat bytomian do Sejmiku!

Z prawdziwą przyjemnością rekomendujemy Państwu naszego kandydata do Sejmiku Śląskiego Zbigniewa Przedpełskiego. Miejsce 1 na liście nr 3.


Zbigniew Przedpełski miejsce 1 na liście nr 3


W roku 1982 ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Śląskiej i rozpoczął aktywność zawodową w przedsiębiorstwach związanych z branżą energetyczną, gdzie przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej, począwszy od inspektora nadzoru montażu maszyn i urządzeń energetycznych, skończywszy na członku zarządu Zespołu Elektrociepłowni Bytom SA. Permanentnie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, ukończył dwa kursy studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i ekologii. W trakcie wielu szkoleń, seminariów i kursów rozwijał również wiedzę w dziedzinach: ekonomii i prawa gospodarczego, uzyskując w 1992 r. dyplom Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, uprawniający do reprezentowania Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek państwowych i samorządowych. W 1996 r. ukończył międzynarodowe szkolenie w Malmo, w zakresie efektywności energetycznej w przemyśle, sponsorowane przez Szwedzką Agencję Rozwoju i Współpracy (SIDA). Swoją wiedzą i doświadczeniem służył również poza granicami kraju, świadcząc usługi doradcze w charakterze eksperta, na rzecz Europejskiej Agencji Odbudowy w Kosowie. Później, w latach 2007 – 2008 był prezesem zarządu Fabryki Przewodów Energetycznych SA w Będzinie. Ma w swoim dorobku publikacje w prasie specjalistycznej, włada biegle dwoma językami obcymi: angielskim i rosyjskim. 

Aktywność społeczną przejawiał początkowo przede wszystkim w działalności związkowej, pełniąc w macierzystym zakładzie pracy funkcję zastępcy przewodniczącego, a następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1992 – 1998 był członkiem Rady Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”. W 2001 r. założył i kierował Komitetem Powiatowym partii Prawo i Sprawiedliwość w powiecie grodzkim Bytom. Od tego czasu aktywnie uczestniczy w działalności wymienionej partii.  

Od ponad trzydziestu lat pozostaje w związku małżeńskim z żoną, z którą wspólnie wychowali dwie dorosłe córki.