poniedziałek, 10 marca 2014

W obronie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi planów likwidacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, poseł Wojciech Szarama wystosował do marszałka Mirosława Sekuły pismo w tej sprawie.

Z zaniepokojeniem przyjmuję informacje, jakie pojawiają się w bytomskiej prasie. Z ich treści wynika, iż w dniu 25 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego miał omawiać podczas swojego posiedzenia sprawę dotyczącą „przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury”.  Jak w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy tygodnika „Bytomski.pl” powiedziała Pani Aleksandra Marzyńska rzecznik Urzędu Marszałkowskiego: „To Zarząd Województwa decyduje o tym, jakie sprawy są poruszane podczas obrad tego gremium. Tematy związane z konsolidacją oferty muzealnej są analizowane od 2011r.”.
Temat związany z likwidacją Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i włączenia go w strukturę powstającego Muzeum Śląskiego w Katowicach budzi w naszym mieście ogromne kontrowersje. Przypomnę, iż Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest największą, pod względem zbiorów, instytucją muzealną funkcjonującą w województwie śląskim. Jego początki sięgają roku 1910, kiedy to grupa miłośników miasta zawiązała Bytomskie Towarzystwo Muzealno–Historyczne i korzystając z prywatnych kolekcji, pamiątek oraz miejskich archiwaliów utworzyła pierwsze lokalne muzeum, które w krótkim czasie osiągnęło rangę placówki regionalnej. Dzisiaj, po przeszło 100 latach działalności, Muzeum Górnośląskie jest bez wątpienia perłą na śląskiej mapie kulturalnej. Jak pisałem w tym kontekście w roku 2012, między innymi do ówczesnego Marszałka Województwa Śląskiego i radnych Sejmiku: „Podjęte działania są z punktu widzenia zarówno władz Bytomia,  dyrekcji Muzeum, jak i mieszkańców działaniami niekorzystnymi nie tylko dla miasta, ale i dla całego regionu. Eliminacja sztuki wysokiej ze zubożałego Bytomia – bo do tego sprowadzi się połączenie MGB z MŚ - spowoduje dalszą degradację tego miasta i trwale osłabi jego kulturalny potencjał”. Warto podnieść, że słowa te są aktualne również i dzisiaj. Tym bardziej, że po raz kolejny o tak ważnej dla Bytomia decyzji mieszkańcy dowiadują się z prasy, a o powziętych planach nie informuje się nawet władz naszego miasta.
Z olbrzymim zaskoczeniem przyjmuję także informację dotyczącą złożenia przez Pana Marszałka prezydentowi Bytomia propozycji prowadzenia lub współprowadzenia Muzeum Górnośląskiego przez miasto Bytom. Jak twierdzić ma Witold Trólka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego, województwo śląskie posiada pozytywne doświadczenia związane ze współpracą z samorządem lokalnym przy prowadzeniu instytucji muzealnych. Podaje przy tym przykład Zabrza, gdzie w wyniku połączenia Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” powstała nowa instytucja kultury, finansowana w 51 % przez gminę. Koszt utrzymania placówki, jaki ponosi gmina Zabrze wynosi 3 900 000 zł, w przypadku Bytomia kwota taka równać musiałaby się nie mniej niż 2 – 2,5 mln rocznie.
Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę Pana Marszałka o przekazanie informacji dotyczącej planów Zarządu Województwa Śląskiego poświęconych funkcjonowaniu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Proszę także o informację czy podobne propozycje składane były innym instytucjom kultury prowadzonym przez samorząd wojewódzki, a jeśli nie, to dlaczego plany takie obejmują akurat Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, a nie na przykład Muzeum w Pszczynie, którego utrzymanie w roku 2014 kosztować będzie województwo niemal dwukrotnie więcej niż MG w Bytomiu.