wtorek, 10 października 2017

Czarna Księga odpadów w Bytomiu

Przygotowany przez radnych Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu dokument opisuje fakty związane z nielegalna gospodarką odpadami, z jaką mamy do czynienia w Bytomiu. Wykazuje sieć powiązań personalnych oraz businessowych występującą pomiędzy firmami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów w naszym mieście, ze szczególnym uwzględnieniem działek zlokalizowanych przy ul. Ludwika Pasteura w Bytomiu-Bobrku. Jak wynika ze zgromadzonych przez nas informacji, wszystkie główne spółki działające w Bytomiu są ze sobą ściśle powiązane poprzez wzajemne relacje...


1.      W Radzie Biznesu przy Prezydencie miasta Bytomia niemal połowę członków stanowią osoby, których firmy posiadają w swoich PKD zapisy o działalności związanej z odpadami. Znajdują się tam między innymi dwaj przedstawiciele spółki „Ekoprod”, deponującej po dziś dzień odpady przy ul. Ludwika Pasteura. Jeden  z nich, Prezes tej spółki Krzysztof Czajkowski, w przeszłości został zarejestrowany przez Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych w Bytomiu jako Tajny Współpracownik Służby Bezpieczeństwa PRL o pseudonimie „Yogi”.

2.      Damian Bartyla był do czasu objęcia stanowiska Prezydenta Miasta Bytomia członkiem Rady Nadzorczej spółki „SYNKRET” (Bytom, ul. Szyby Rycerskie 22K), która pośród licznych punktów PKD, będących przedmiotem jej działalności, podawała także: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, zbierania odpadów niebezpiecznych, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługową związana z gospodarka odpadami. W roku 2011 spółka „SYNKRET” była odbiorcą kruszyw dostarczonych jej przez spółkę „HILKIM” – operującą przy ul. Ludwika Pasteura w Bytomiu.

3.      Wydzierżawienia przez miejskie spółki prywatnym podmiotom terenów przy ulicy Magdaleny oraz miejskiego wysypiska odpadów w naszej ocenie działania takie uznać należy za szkodliwe dla miasta i jego mieszkańców. Pozbycie się przez Bytom wpływu na zarządzanie miejskim wysypiskiem odpadów uważamy za działanie szkodliwe i niekorzystne dla miasta.

4.      Po zmianie ustawy o odpadach od 2012 roku w Bytomiu zostało wydanych przez Prezydenta Miasta Bytomia i Marszałka Województwa Śląskiego blisko 150 decyzji w zakresie gospodarki odpadami.5.      Prawo i Sprawiedliwość w Bytomiu uważa, iż największa odpowiedzialność za obecny stan rzeczy ponoszą: Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Bytomia oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie trzy podmioty obarczyć można przynajmniej winą wynikającą przede wszystkim z nienależytej kontroli nad prawidłowością wykonywania przez przedsiębiorstwa zajmujące się odzyskiem, składowaniem czy gromadzeniem odpadów na mocy wydanych decyzji.

6.      Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przewiduje także (w artykule 46) możliwość odmowy wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska, jest niezgodny z planami gospodarki odpadami lub też jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.  Z kolei istotne zapisy zawiera artykułu 47 ustawy w sposób szczegółowy opisują elementy, jakimi samorządowcy posługiwać się powinni podejmując decyzje o wycofaniu zgód na prowadzenie działalności. 

Z dokumentami można zapoznać się poniżej: